• BİZ İŞİMİZİ ÖNEMSİYORUZ..!!
    Çözüm gümrükleme
  • BİZ İŞİMİZİ ÖNEMSİYORUZ..!!
    BİZ İŞİMİZİ ÖNEMSİYORUZ..!!

Gümrük İşlemleri

Vergi Usul Kanununa göre vergi numarası verilen her gerçek ve tüzel kişi ile tüzel kişi statüsüne sahip olmamakla beraber yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yetkisi olan kişiler ortaklıkları ithalat işlemleri yürütebilirler. Tacir olmayan gerçek kişiler özelliği ve niteliği itibariyle, özel , şahsi ve ailevi kullanıma mahsus olduğu anlaşılan veya hediye amaçlı olarak getirildiği açıkça belli olan maddeleri ithal edebilirler. İthalat Rejim Kararı 5. Madde kamu ahlakı, kamu düzeni veya kamu güvenliği ,insan, hayvan ve bitki sağlığının korunması veya sınai ve ticari mülkiyetin korunması amaçlarıyla ilgili mevzuat çerçevesinde alınan önlemlerin dışındaki malların ithali serbesttir. Hükmünü içermektedir.

Dış Ticaret Danışmanlığı

Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği, Ürün Güvenliği ve Denetimi, Haksız Rekabet, İthalatta Korunma Önlemleri ve Gözetim Uygulamaları, Kaçakçılıkla Mücadele vb. mevzuat işlemleri sürekli olarak değişiklik göstermekte ve güncellenmektedir. Mevzuat departmanımız bu değişiklikleri en iyi ve en hızlı şekilde takip ederek müşterilerimize bildirmekte ve geniş kapsamlı değişikliklerde de eğitim ve seminerler düzenlemektedir. Resmi Gazete ’de yayımlanan mevzuat değişiklikleri ile gümrük, dış ticaret, tarım, sağlık ve benzeri kurumların mevzuat değişiklerini içeren sirkülerle elektronik posta yolu duyurulmaktadır.

  • İthal veya ihraç edilecek eşyanın Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunu tespit etmek, YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ(YYS); Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (OKSB), Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) çıkartılması, Bağlayıcı Tarife Bilgisi dışında kalan kimyasal maddelere tarife bilgisi almak, Yetkilendirilmiş Yükümlülük ve Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği kapsamında yapılan taleplerde rehberlik yaparak görüş ve önerilerde bulunmak, uzlaşma için firma tarafından yetkilendirme yapılması durumunda toplantılara katılma ve uzlaşma tutanaklarının imzalanması,
  • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı denetim elemanlarınca, Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine müşterilerimizin işyerlerinde yapılacak denetime konu ithalatlara ait düzenlenen Değerlendirme Raporu’nda belirlenen hususlara karşı görüşler bildirmek,
  • Müşterilerimizin uluslararası eşya ticaretinde öğrenmek istedikleri gümrük ve dış ticaret konularında soru ve sorunlarına cevap vermek ve çözüm üretmek,
  • Müşterilerimizin gümrük idareleri ile ilgili gümrük vergilerinden kaynaklı oluşan itilaflı ek tahakkuk ve para cezalarına karşı gümrük mevzuatında öngörülen İDARİ İTİRAZ prosedürlerini gerçekleştirmek, yapılan itirazların müşteri aleyhine karara bağlanması durumunda, idari işlemin iptali için İDARİ YARGI nezdinde dava açılması yönünde danışmanlık hizmetleri vermek,